ALGEMENE VOORWAARDEN

Beste klant of deelnemer aan een van mijn programma’s,

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van mijn programma’s en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact op? Dan zoeken we samen een oplossing.

ALGEMENE VOORWAARDEN 

BRANDING-WEBDESIGN-SOCIAL MEDIA-MARKETING

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

SF Company, opdrachtnemer en tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Aanbod: alle aanbiedingen, prijsopgaven en/of offertes van SF Company 

Content: geheel aan informatie of inhoud, waaronder branding, huisstijl, webdesign, marketing, teksten, foto’s en video’s, dat gecreëerd wordt om al dan niet op websites, social mediakanalen en andere (online) media geplaatst te worden.

Opdracht: de dienst en/of het product dat door SF Company geleverd zal worden.

Klant: de persoon of personen waarmee SF Company een overeenkomst gesloten heeft, opdrachtgever en tevens aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen SF Company en Klant.

Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail en sms of wattsapp berichten bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop door SF Company een van haar diensten uitvoert. 

 

Artikel 2: Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen SF Company en Klant.

Als Klant voorwaarden stelt die niet voorkomen in, of die afwijken van, deze algemene voorwaarden, dan zijn deze alleen bindend als ze door SF Company uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.

Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3: Aanbod

SF Company doet een aanbod door deze tijdens een presentatie, telefonisch of schriftelijk, waaronder per e-mail of sms/wattsapp, aan Klant te melden.

Het aanbod is 14 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.

Prijsopgaven kunnen wijzigen door bijvoorbeeld (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden, in de opdracht en/of in de prijzen van grondstoffen of in te kopen diensten. SF Company zal Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 4: Aanvaarding 

Klant dient expliciet akkoord te geven op het aanbod, door deze per e-mail te bevestigen.

Wanneer Klant niet expliciet akkoord gaat met het aanbod, maar wel ermee instemt, of de indruk wekt, dat SF Company werk verricht binnen de opdracht, dan wordt het aanbod alsnog als akkoord beschouwd.

SF Company behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die het voor SF Company onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.

Na akkoord op het aanbod, vormen het aanbod en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als allebei de partijen daarmee schriftelijk instemmen. SF Company kan in dat geval haar vergoeding voor de opdracht aanpassen.

 

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

SF Company vermeldt in haar aanbod en deze algemene voorwaarden welke werkzaamheden zij zal verrichten in het kader van de opdracht.

SF Company spant zich in om haar werkzaamheden zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Daarbij zal SF Company de belangen van Klant naar beste weten behartigen en zal zij handelen zoals van een redelijk en professioneel handelende partij kan en mag worden verwacht.

SF Company mag voor de uitvoering van de overeenkomst derden betrekken. Met betrekking tot deze derden treedt SF Company op als tussenpersoon en aanspreekpunt. SF Company is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van deze derden.

SF Company hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

SF Company kan met Klant gezamenlijk deadlines en/of andere afspraken overeenkomen, die ook afhankelijk zijn van de mate van inspanning van Klant. Deadlines kunnen wijzigen door een doen of nalaten van Klant. SF Company houdt zich het recht voor om deadlines of afspraken, in overleg, te verplaatsen.

 

Artikel 6: Verplichtingen Klant

Klant verplicht zich om de omstandigheden voor SF Company zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.

Klant zal doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder valt ook het op tijd en juist informeren van SF Company.

Tenzij anders overeengekomen, zal Klant zorgen voor de benodigde informatie, toestemming, licenties of geschikte materialen om de opdracht uit te kunnen voeren. De eventuele kosten daarvoor komen voor rekening van Klant. Klant zal deze informatie, toestemming, licenties, materialen en eventuele extra instructies op tijd en voldoende duidelijk en volledig aan SF Company aanleveren.

Wanneer Klant de benodigde zaken niet op tijd, niet duidelijk of onvoldoende volledig aanlevert, kan dit de uitvoering van de opdracht vertragen. In dat geval komen partijen gezamenlijk een nieuwe leverdatum overeen.

SF Company is niet verplicht aangeleverde instructies of informatie op juistheid te controleren.

Wanneer Klant zijn verantwoordelijkheden uit dit artikel niet nakomt, heeft SF Company het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 7: Adviesgesprek en inspiratiesessie

SF Company voert, indien overeengekomen, adviesgesprekken of inspiratiesessies, al dan niet tegen een nader overeengekomen vergoeding.

In dergelijke gesprekken en sessies geeft SF Company feedback op de social media van Klant en heeft Klant de mogelijkheid om vragen te stellen. SF Company kan, waar mogelijk en gewenst, Klant van advies voorzien.

De adviesgesprekken of inspiratiesessies kunnen zowel online, via videochat, als offline plaatsvinden. Partijen komen dit onderling nader overeen.

Adviezen opgesteld door SF Company geven geen garantie op het behalen van de resultaten of doelen die Klant voor ogen staan. Resultaat is onder andere afhankelijk van de uitvoering en bewegingen in de markt.

 

Artikel 8: Contentstrategieën

De contentstrategie stelt SF Company in samenwerking met Klant op.

SF Company zal, voordat zij start aan de contentstrategie en het bijbehorende plan, een intakegesprek voeren met Klant.

SF Company zal vervolgens de huidige situatie van Klant op gebied van social media analyseren. Het strategieplan en haar bevindingen zal zij aan Klant leveren middels een presentatie. Klant kan en mag vervolgens zelf met het strategieplan aan de slag.

Indien overeengekomen, kan het het strategieplan dienstdoen als basis voor het verdere social mediabeheer door SF Company conform artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

Bij contentstrategie zal SF Company geen daadwerkelijke content voor gebruik door Klant meeleveren, tenzij anders overeengekomen.

Strategieën opgesteld door SF Company, geven geen garantie op het behalen van de resultaten of doelen die Klant voor ogen staan. Resultaat is onder andere afhankelijk van de uitvoering en bewegingen in de markt. Dit geldt ook indien SF Company dergelijke strategieën voor Klant gaat uitvoeren.

 

Artikel 9: Social mediabeheer

SF Company biedt op haar website verscheidene pakketten aan voor haar social mediabeheer op maandelijkse basis en het maken van een huisstijl en content ten behoeve van de social media van Klant.

SF Company meldt in alle gevallen vooraf duidelijk aan Klant welke werkzaamheden zij zal verrichten.

Op haar website geeft SF Company vooraf duidelijke informatie over welke producten of diensten binnen een bepaald pakket voor social mediabeheer vallen, onder meer met betrekking tot een intakegesprek, de wijze van overleg met Klant, de creatie van content, de hoeveelheid geplaatste content en de frequentie van plaatsing.

De inhoud en kwaliteit van het social mediabeheer door SF Company is deels afhankelijk van de mate van inzet door Klant.

Het social mediabeheer wordt aangegaan als abonnement voor onbeperkte tijd. Het social mediabeheer kan maandelijks door Klant worden opgezegd voor de 21e dag van de voorgaande kalendermaand.

Uiterlijk voor de 21e dag van de kalendermaand, voorafgaand aan de kalendermaand waarin SF Company werkzaamheden gaat verrichten, dient Klant alle eventuele teksten, afbeeldingen en/of video’s en overige informatie die nodig is voor het social mediabeheer aan SF Company aangeleverd te hebben.

SF Company ontwikkelt alle overeengekomen content voor het social mediabeheer, tenzij deze (deels) wordt aangeleverd door Klant zelf.

In de laatste week van de kalendermaand levert SF Company een contentkalender en de door haar gecreëerde content aan Klant.

Klant mag na ontvangst van de content en de contentkalender eenmaal feedback geven en kleine wijzigingen laten aanbrengen, die SF Company zal verwerken.

Wanneer Klant de input of feedback niet op tijd aanlevert, kan dit tot gevolg hebben dat SF Company geen content plaatst, of deze later plaatst dan afgesproken. Klant heeft in dat geval geen recht op enige korting of restitutie.

 

Artikel 10: Content aangeleverd door Klant 

SF Company is niet aansprakelijk voor fouten in de door Klant aangeleverde input, content en informatie. 

Klant vrijwaart SF Company voor alle schade en aansprakelijkheid die voortvloeit uit de door Klant aangeleverde content, input en informatie.

Voor zover in de door Klant aangeleverde content sprake is van portretten of van personen die worden afgebeeld, zal Klant zelf moeten zorgen voor correcte toestemming van deze personen.

SF Company heeft het recht te weigeren content van Klant te plaatsen als deze niet past binnen de regels van het social mediaplatform, niet past binnen de wettelijke kaders of op een andere manier naar de mening van SF Company

discriminerend is met betrekking tot uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend is;

oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;

leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;

in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of (een link naar) pornografisch materiaal of pornografische websites bevat;

illegale activiteiten bevordert of pleegt;

kettingbrieven, junk mail of spam bevat en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden; of

op enig andere wijze door SF Company indiscreet of incorrect wordt bevonden.

 

Artikel 11: Video

Wanneer Klant en SF Company overeenkomen dat zij een video zal schieten en of editen voor Klant, komen ze daarbij tevens een uitvoerdatum overeen.

In het geval dat Klant het schieten en of editen van de video eerder annuleert dan zeven werkdagen voor de overeengekomen uitvoerdatum, brengt SF Company geen kosten in rekening.

Indien Klant het schietenen of editen van de video later annuleert dan zeven werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum, brengt SF Company 50% van het overeengekomen bedrag voor het schieten en of editen van de video in rekening.

Klant kan tot drie werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum in overleg met SF Company de uitvoerdatum verplaatsen. In dat geval brengt SF Company geen kosten in rekening.

Indien Klant het schieten en of editen van de video wil verplaatsen en dit later aan SF Company verzoekt dan drie werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum, brengt SF Company 50% van het overeengekomen bedrag.

SF Company levert de video op de wijze en in het formaat zoals overeengekomen, door middel van een online downloadlink.

Nabewerking en editing van de video gebeurt in de stijl en naar eigen kennis en inzicht van SF Company.

Klant mag binnen drie werkdagen na ontvangst van de video wijzigingen laten aanbrengen, die SF Company zal verwerken.

Maximaal één wijzigingsronde is gratis. Extra wijzigingsrondes of ingrijpende wijzigingen zijn slechts mogelijk in overleg met SF Company en tegen betaling van een extra vergoeding.

Indien SF Company niet van Klant binnen drie werkdagen een reactie op de opzet van de video heeft ontvangen, wordt de bestaande versie als akkoord door Klant beschouwd.

Klant kan wijzigingen verzoeken op een later moment dan drie werkdagen na ontvangst van de eerste opzet van de video. In dat geval zijn de wijzigingen slechts mogelijk in overleg met SF Company en tegen betaling van een extra vergoeding.

Uiterlijk één jaar na levering van de eindversie van de video aan Klant verwijdert SF Company al het beeldmateriaal van haar eigen servers en apparaten.

 

Artikel 12: Branding, Huisstijl en Webdesign - ontwikkeling en onderhoud

SF Company zal bij het bouwen en of ontwikkelen van een branding, huisstijl of website Klant adviseren over de beste invulling, maar geeft daarbij nadrukkelijk geen garanties. Klant blijft verantwoordelijk voor de door hem gemaakte keuze.

SF Company bouwt de website in principe in opensourcesoftware en installeert daarbij de benodigde plug-ins.

Klant en SF Company komen nadere data overeen voor een intakegesprek en de levering van een eerste opzet van de branding, huisstijl en/of website.

Na levering van de eerste opzet mag Klant binnen 5 werkdagen wijzigingen laten aanbrengen en feedback geven, die SF Company zal verwerken.

SF Company levert een eindversie van de branding, huisstijl en/of website binnen 10 werkdagen na verzending van de eerste opzet tenzij anders overeengekomen.

Indien Klant wenst dat er content en andere informatie op de branding, huisstijl en/of website geplaatst wordt, dient Klant deze tijdig, uiterlijk voor levering van de eindversie, aan SF Company aan te leveren.

Op door Klant ten behoeve van de branding, huisstijl en/of website aangeleverde content, is artikel 9 van deze algemene voorwaarden overeenkomstig van toepassing.

Onderhoud door SF Company omvat tevens het updaten van de door SF Company geïnstalleerde plug-ins, nadat een onderhoudsovereenkomst is overeengekomen. 

Fouten in de website ontstaan door wijzigingen aan de plug-ins of de website door Klant, komen voor eigen rekening en risico van Klant.

Klant vrijwaart SF Company voor enige aansprakelijkheid omtrent de branding, huisstijl en/of website en hetgeen op de website is geplaatst.

 

Artikel 13: Website – domeinnaam, hosting en storing

Op haar website of via schriftelijke communicatie vermeldt SF Company vooraf duidelijk welke producten of diensten binnen een bepaald pakket voor hosting en onderhoud van een website vallen.

Klant kan een domeinnaam laten registreren door SF Company, die zal optreden als registrar. Klant is in beginsel na de registratie zelf de domeinnaamhouder en verantwoordelijk voor de domeinnaam en de website, tenzij anders overeengekomen.

Klant dient de jaarlijkse vergoeding voor de domeinnaam te voldoen. Indien deze niet tijdig wordt voldaan, komt de domeinnaam te vervallen.

Klant kan SF Company verzoeken de registratie van de domeinnaam over te dragen aan een andere registrar. In dat geval is SF Company gerechtigd hiervoor een redelijke onkostenvergoeding in rekening te brengen.

Klant vrijwaart SF Company voor enige aansprakelijkheid omtrent de geregistreerde domeinnaam en hetgeen op de website met deze domeinnaam wordt geplaatst.

Met betrekking tot up- en downtime en hosting van de website, zijn de algemene voorwaarden en SLA van Trans-IP zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomst.

SF Company kan geen garanties geven met betrekking tot uptime en de maximale hersteltermijn voor de hosting in het geval van een storing of noodzakelijk onderhoud. Klant is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een back-up van zijn gegevens.

In geval dat er complicaties zijn in de werking van de website of de website (tijdelijk) onbereikbaar is, kan Klant dit melden aan SF Company. S SF Company zal zich inzetten om binnen 12 uur na melding tot een oplossing te komen.

 

Artikel 14: Cursussen

Een cursus omvat een dagtraining en vindt offline plaats op de daartoe vooraf bekendgemaakte datum en plaats.

De betaling voor de cursus dient voorafgaand aan de uitvoerdatum door Klant voldaan te zijn.

Cursussen kunnen tot 14 dagen voor de uitvoerdatum, door SF Company van plaats en datum gewijzigd worden. Dit is onder andere het geval wanneer minder dan vier deelnemers zich hebben ingeschreven voor de cursus. Klant kan in dat geval gratis annuleren tot drie dagen voorafgaand aan de nieuwe cursusdatum.

Indien door SF Company wegens ziekte of overige zwaarwegende persoonlijke redenen niet in staat is de cursus op overeengekomen uitvoerdatum te laten plaatsvinden, zal door SF Company dit minstens 1,5 uur voor aanvang melden aan de deelnemers. SF Company zal zo snel mogelijk een nieuwe datum en locatie bekendmaken.

Indien Klant zijn deelname aan de cursus later annuleert dan drie werkdagen voor de uitvoerdatum brengt SF Company het gehele bedrag voor de cursus in rekening. Klant heeft in dergelijk geval geen recht op restitutie van reeds betaalde.

De gebruikte materialen mogen enkel door de deelnemers van de cursus zelf gebruikt worden en niet worden gedeeld met derden zonder de toestemming van SF Company.

 

Artikel 15: Inhouse training

In geval van een training of cursus die op kantoor Klant of op een door Klant bepaalde locatie plaatsvindt (hierna: de “inhouse training”), komen partijen de uitvoerdatum en locatie samen nader overeen.

Klant kan tot drie werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum in overleg met SF Company de uitvoerdatum verplaatsen. In dat geval brengt SF Company geen kosten in rekening.

Wanneer Klant de inhouse training later annuleert dan zeven werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum, dan brengt SF Company 50% van het overeengekomen bedrag voor de training in rekening.

Indien Klant de datum van de training wil verplaatsen, en dit later aan SF Company verzoekt dan drie werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum, brengt SF Company 50% van het overeengekomen bedrag voor de training in rekening.

Indien de locatie van de training door Klant gewijzigd wordt, kan SF Company haar vergoeding daarop aanpassen.

Indien door SF Company wegens ziekte of overige zwaarwegende persoonlijke redenen niet in staat is de training op overeengekomen uitvoerdatum te laten plaatsvinden, zal door SF Company dit minstens 1,5 uur voor aanvang melden aan Klant. SF Company zal zo snel mogelijk een nieuwe datum en locatie met Klant afspreken.

 

Artikel 16: Online trainingen

Voorafgaand aan een online training kan SF Company voor de deelnemers een offline kick-off bijeenkomst organiseren.

Na afloop van de kick-off bijeenkomst worden de afzonderlijke online modules van de training periodiek ontsloten voor de deelnemers.

De betaling voor de online training dient voorafgaand aan de kick-off bijeenkomst of start van de training door Klant voldaan te zijn, via de webwinkel van SF Company.

Overige klachten of reclames over de online training dienen ook uiterlijk binnen 14 dagen na de kick-off bijeenkomst of na de start van de training aan SF Company gemeld te worden, zodat SF Company nog aanpassingen kan doen of de deelname kan stopzetten.

Indien de deelname binnen 14 dagen na de kick-off bijeenkomst of start van de training eindigt, heeft de deelnemer recht op 70% van het betaalde bedrag voor de gehele training retour. Klant heeft na de termijn van 14 dagen na de kick-off bijeenkomst geen recht meer op retour van het reeds betaalde of andere kortingen of restitutie.

De gebruikte materialen mogen enkel door de deelnemers van de online training zelf gebruikt worden en niet worden gedeeld met derden zonder de toestemming van SF Company.

 

Artikel 17: Vergoeding 

Als er door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door SF Company gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

In geval er niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent SF Company een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

Wanneer Klant de opdracht wijzigt of om extra werkzaamheden vraagt, wordt hiervoor het gebruikelijke uurtarief van SF Company gerekend.

Als aannemelijk is dat SF Company hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal SF Company dit doorberekenen aan Klant.

Voorwaarden van social mediaplatformen kunnen wijzigen, waardoor hogere kosten gemaakt moeten worden voor de overeengekomen werkzaamheden. Deze kosten worden doorberekend aan Klant.

Alle door SF Company genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 18: Betalingsvoorwaarden

SF Company stuurt voor het door Klant verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur.

Wanneer Klant direct een dienst of product afneemt via de webwinkel van SF Company, kan betaling ook vooraf plaatsvinden via de webwinkel.

Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Klant geen gebruik (meer) wenst te maken van de werkzaamheden van SF Company. Klant heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.

SF Company kan deelfacturen sturen of een aanbetaling verlangen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Bij opdrachten die meer dan een maand in beslag nemen, kan SF Company maandelijks factureren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze over het nog verschuldigde bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand geldt als een hele maand. SF Company is dan ook gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ter hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €90,-.

 

Artikel 19: Ontbinding en opschorting

Wanneer een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan SF Company de overeenkomst ontbinden of al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. SF Company zal Klant hiervan eerst op de hoogte stellen.

Tussentijdse opzegging van de overeenkomst door SF Company is mogelijk en zal schriftelijk gebeuren binnen de opzegtermijn van één kalendermaand.

Indien Klant niet tijdig de benodigde informatie of materialen voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is SF Company gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Wanneer SF Company ten behoeve van de opdracht al kosten heeft gemaakt en/of werkzaamheden heeft verricht en de overeenkomst beëindigd wordt, dan zal SF Company de kosten en vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden in rekening brengen.

SF Company is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer gedragingen of uitlatingen van Klant leiden tot overtreding van wet- of regelgeving, of de regels van het social mediaplatform waarop SF Company namens Klant content plaatst. Als Klant door een doen of nalaten van Klant wordt verwijderd van een social mediaplatform, kan SF Company ook de overeenkomst ontbinden. In deze gevallen is er geen opzegtermijn en is SF Company geen schadevergoeding of andere betaling verschuldigd aan Klant.

Partijen zijn, over en weer, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen wanneer de andere partij faillissement heeft aangevraagd, surséance van betaling heeft aangevraagd of onder curatele staat.

Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst, geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 20: Intellectueel eigendomsrecht

Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle, al dan niet in het kader van de opdracht, door SF Company ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder content, trainingsmaterialen, strategieën en/of presentaties, berust bij SF Company.

Klant mag geen rechten van intellectueel eigendom op door SF Company ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken registreren of laten registreren zonder uitdrukkelijke toestemming van SF Company.

SF Company verleent aan Klant licentie voor de in het kader van de opdracht vervaardigde content. Met deze licentie mag Klant de content verveelvoudigen en openbaar maken op de tussen partijen overeengekomen platforms en/of websites. De werken mogen zonder toestemming van SF Company niet elders gepubliceerd worden.

Klant mag geen wijzigingen of bewerkingen doorvoeren in de geleverde werken, tenzij anders overeengekomen.

Bij openbaarmaking van de werken dient de naam van SF Company vermeld te worden, tenzij anders overeengekomen.

Klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Klant niet zijn eigen licentie overdragen. De licentie komt bij faillissement van Klant te vervallen.

Klant dient de persoonlijkheidsrechten van SF Company, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in acht te nemen.

Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 21: Aansprakelijkheid

SF Company kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

De aansprakelijkheid van SF Company overstijgt nooit het factuurbedrag. Indien een opdracht een langere looptijd heeft dan 6 maanden, overstijgt de aansprakelijkheid van SF Company nooit meer dan het factuurbedrag van de laatste 6 maanden.

SF Company biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of in het kader van de opdracht te leveren of geleverde prestaties, producten en/of diensten.

SF Company is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat SF Company is uitgegaan van door of vanwege Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

SF Company is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in haar werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Klant.

SF Company is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de ondernemingen van Klant, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke wijze dan ook verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door SF Company.

SF Company heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Klant ongedaan te maken of te beperken.

Klant vrijwaart SF Company tegen en stelt SF Company schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

Klant is altijd aansprakelijk voor portretten die door of namens Klant worden openbaar gemaakt. Klant vrijwaart SF Company van alle aanspraken met betrekking tot het gebruik van portretten ten behoeve van de opdracht.

Na levering van digitale bestanden, dient Klant zorg te dragen voor een juiste opslag van deze bestanden en het maken van een back-up daarvan, zodat deze niet verloren kunnen gaan. Na het leveren van de digitale bestanden is SF Company niet meer verantwoordelijk voor deze bestanden

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet wanneer de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SF Company.

 

Artikel 22: Klachten 

Klachten over werkzaamheden van SF Company en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen aan SF Company te worden gemeld.

SF Company zal zich inzetten de best mogelijke oplossing met Klant te bereiken.

Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.

 

Artikel 23: Overige bepalingen 

SF Company mag deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.

Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door SF Company aan Klant medegedeeld.

Wanneer een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Op alle rechtsverhoudingen tussen SF Company en Klant is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het me dan alsjeblieft weten door te mailen naar info@sannefranssen.com Wie weet tot snel!

www.sannefranssen.com Sanne Franssen

info@sannefranssen.com -Bedrijfsgegevens: SF Company – Moutlaan 42 – 6681 GZ Bemmel


KvK 55497853


We gebruiken cookies om ons in staat te stellen beter te begrijpen hoe de site wordt gebruikt. Door deze site te blijven gebruiken, stemt u in met dit beleid. Klik om meer te leren